KVKK

 

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

SosyalBen Vakfı (“Kurum” veya “Vakıf”) tarafından, işlettiği https://www.sosyalben.org/ internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Vakfımızın önde gelen ilkelerindendir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Nispetiye Caddesi Petrol Sitesi 9. Blok Daire: 15 Etiler Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Vakıf nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 


1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Vakfımız tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

- İletişim portalından talepte bulunulması halinde, kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

- Kurum tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

- Kurum bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda e-gönüllü sayısının ve profilinin belirlenmesi, faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Kurum’un tanıtımı ve promosyonu, gazete, dergi, internet sitesi vb. basılı ve çevrimiçi ortamlarda yayımlanması,

- Kurum’un iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

- E-bülten başvurusunda bulunulması halinde e-bülten üyeliğinin kurulması

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları), iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Çerezler dışında toplanan kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde bulunan formların tarafınızca doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

- KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Vakıf’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Vakfımıza iletebilirsiniz. Başvurularınızı “Nispetiye Caddesi Petrol Sitesi 9. Blok Daire: 15 Etiler Beşiktaş/İstanbul” adresine gönderme ve info@sosyalben.org kayıtlı elektronik posta adresine iletme yöntemi ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.

 

Vakfımız taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Vakfımız talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

 

Verilerinizin Vakfımız nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.


DESTEK OLMAK İSTİYORUM

Saha çalışmalarına destek olmak istiyorsanız SosyalBen Akademi'nin danışmanlık hizmetini inceleyebilirsiniz...

DESTEK OLMAK İSTİYORUM

SosyalBen Çocukları'nın yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine destek olmak için bağış yapabilirsiniz...

DESTEK OLMAK İSTİYORUM

Saha çalışmalarımıza destek olmak istiyorsanız ürünlerimizi inceleyebilirsiniz…

GÖNÜLLÜ OL

Siz de SosyalBen gönüllülerinin arasına katılmak istiyorsanız...

facebook twitter instagram youtube linkedin tiktok
© 2016 SosyalBen Vakfı, ALL RIGHTS RESERVED
site design & technology
DEPLOY DIJITAL
www.deploy.com.tr